PROTECCIÓ DE DADES

HUTCHINSON RANXO GRAVEL és un esdeveniment organitzat per KLASSMARK. Aquesta política de protecció de dades es basa en el tractament de dades per oferir els serveis propis de l’esdeveniment.

1. Qui és el responsable de tractament de les seves dades?GERARD FREIXES TARRAGONA

NIF: 40336523-C

Domicili: C/ CAN PAU BIROL, 35 (Local B) 17005 Girona

Tel: +34 686 40 31 94

Email: info@klassmark.com

 

2. Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com les hem obtingut?Les categories de dades personals que tractem de clients i proveïdors són: I. Dades d’ identificació II. Adreces postals o electròniques III. Informació comercial IV. Dades econòmiques i de transaccions V. Dades de navegació VI. Dades especialment protegides: salut, en el cas d’ empleats i alumnes. Totes les dades a dalt esmentides les hem obtingut o directament de vostè mitjançant la inscripció a un esdeveniment, proposta contractual, etc. o mitjançant la seva empresa en facilitar-nos les dades d’ identificació i la resta d’ informació necessària per dur al terme l’ objecte de la relació contractual entre les parts o mitjançant la matrícula en el cas d’ alumnes. Serà una obligació seva o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació. Recollim les dades que s’introdueixen i envien a través dels nostres formularis d’inscripció en línia. Aquests formularis són proporcionats i gestionats pel nostre proveïdor d’inscripcions, RockTheSports, i exportats als nostres sistemes interns, per tal d’administrar l’esdeveniment corresponent.

3. Amb quina finalitat tractem les seves dades? 

Tractem les dades que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei post venda, gestió de proveïdors, qualitat de serveis, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les seves dades per dur a terme alguna de les següents accions: I. Prestació dels serveis sol·licitats o lliurament del producte adquirit. 
I. Tramesa de la informació que ens demanin mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa. II. Facilitar tant als clients potencials com als nostres clients serveis del seu interès, III. Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i/o proveïdors, IV. Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis de mercat, etc. per tal de poder oferir-li els serveis més adequades i una qualitat optimitzada de servei, etc. V. Gestió laboral d’empleats. Per dur a terme qualsevol d’aquestes finalitats podrà utilitzar-se mitjans electrònics com email, WhatsApp, etc. Sense perjudici de l’anterior, l’informem que les dades de salut com al·lèrgies o altres malalties que poguessin ocasionar danys greus en l’interessat,  podran ser exposats en àrees restringides com a consulta per a personal sempre que pugui ser necessari el seu coneixement per preservar l’ INTERES VITAL de l’ interessat.4. Per quant temps conservarem les seves dades? 

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que recopilem mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació (inclosos les dades recaptades a través de les cookies, si procedís) es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria. Les dades d’ alumnes se suprimiran de conformitat amb el que estableix la legislació educativa. Les dades de treballadors es conservaran mentre es mantingui la relació laboral i en tot cas,  segons el que prescrigui la legislació treballa a l’ efecte.

 En qualsevol cas, guardarem les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les teves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagi deixat de venir als nostres esdeveniments o que hagi deixat de fer servir aquesta pàgina web. Després d’ aquest període, les seves dades personals seran eliminades de tots els nostres sistemes.

5. Quina és la base de legitimació per al tractament de les seves dades?Segons tipus de tractament de dades la base de legitimació és la següent:

TRACTAMENT BASE DE LEGITIMACIÓ
Gestió Comptable: gestió de facturació amb clients i/o proveïdors Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts
Gestión fiscal: aplicación de retenciones, bonificaciones, etc. Mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual entre las partes; Cumplimiento obligaciones legales
Gestió administrativa: gestió de logística, magatzem, lliuraments al client, recepció de mercaderies, etc. Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts
Màrqueting: Accions comercials sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients o aquelles persones que ens han demanat informació relativa als nostres serveis i productes en el passat, incloent la realització d’enquestes de satisfacció als nostres clients Consentiment lliure i inequívoc del mateix interessat (clients potencials), li fem constar que la retirada d’aquest consentiment en cap cas pot condicionar l’execució del contracte que hi hagués entre les parts; interès legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o demanats per les persones interessades en el passat.
Si ets empleat, per a la Gestió laboral: gestió administrativa, comptable i fiscal d’ empleats.

Gestió registre de jornada laboral: hora d’ inici i finalització de la jornada així com hores extraordinàries.

Execució d’ un contracte laboral.

Compliment d’ obligació legal.

Si ets alumne: Per a la gestió de la prestació educativa. Execució de Matricula.
Imatges / veu de treballadors: publicació d’imatge/veu en web de l’empresa, llibres de l’empresa, RRSS per tal de donar a conèixer a la plantilla. Consentiment exprés de l’ interessat.

En el supòsit que no faciliti les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

6. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No cedirem les seves dades personals a cap empresa tercera que pretengui utilitzar-les en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagi autoritzat expressament a això.

L’ informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l’ Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos en què ens requereixin legalment o en els casos en què, actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de l’ empresa o els seus clients i el públic en general.

L’informem que les seves dades no seran cedides o comunicades a tercers, l’empresa és l’única responsable per al seu tractament i custòdia.

Sí que proporcionarem les seves dades personals a terceres persones (Ex. proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que nosaltres en relació a les seves dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals a fi de guardar les seves dades personals de forma privada i segura, i també per utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de l’ empresa.

7. Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

8. Quins són els seus drets com a interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, així com rebre’ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

Complementariamente, en determinadas circunstancias, los interesados podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, l’ informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix s’ informa a l’ Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen en el punt 1, adjuntant còpia del seu DNI.

Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

D’altra banda, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, ens comprometem a no enviar informació comercial si vostè així ens ho ha fet saber.

MAIN SPONSOR

SPONSORS

PARTNERS

Instagram You Tube Tik Tok LinkedIn

Translate »